РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СРЕДЊА ШКОЛА

Дел. бр. 898-01

Датум 14.09.2015. год.

КРУПАЊ

На основу члана 62. став 3 тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015- аутентично тумачење и 68/2015), а у складу са Годишњим планом рада за школску 2015/2016. годину, директор Средње школе у Крупњу, доноси:

 

 

О Д Л У К У

 

 

Образују  се Комисије за успешну реализацију Годишњег плана рада за школску 2015/2016. годину, и то:

I Комисија за израду Годишњег плана рада

 1. Лазар Ранковић
 2. Драган Бојић
 3. Мирослав Прокопић

II Комисија за израду Извештаја о реализацији Годишњег плана рада

 1. Јасмина Јовичић
 2. Драган Бојић
 3. Ненад Лазић

III Комисија за културну и јавну делатност

 1. Зорица Перић
 2. Снежана Вујић
 3. Вучина Бурић
 4. Драган Поповић
 5. Бранко Радовановић

IV Комисија за упис ученика

 1. Драган Поповић
 2. Никола Васиљевић
 3. Јасмина Јовичић

V Комисија за вредновање резултата ученика предложених за ђака генерације

 1. Ратомир Думић
 2. Невена Васиљевић
 3. Владан Машић

VI Комисија за организацију дежурства у школи и ДКР

 1. Милија Тешић
 2. Вучина Бурић
 3. Ратомир Думић

VII Комисија за преглед педагошке документације

 1. Милена Милојевић
 2. Јасмина Јовичић
 3. Драган Недић

VIII Комисија за попис имовине и обавеза

 1. Невена Васиљевић (члан)

Дивна Ивановић (заменик члана)

 1. Славко Живановић (члан)

Слободан Ђукановић (заменик члана)

 1. Драган Јокић (члан)

Зоран Грујичић (заменик члана)

IX Комисија за јавне набавке

 1. Јелена Галонић Дамњановић (члан)

Никола Васиљевић (заменик члана)

 1. Драган Бојић (члан)

Славко Живановић (заменик члана)

 1. Лазар Ранковић (члан)

Дивна Ивановић (заменик члана)

X Конкурсна Комисија

 1. Јелена Галонић Дамњановић
 2. Никола Васиљевић
 3. Мирослав Прокопић

XI Комисија за утврђивање допунских испита за ванредне ученике

 1. Јасмина Јовичић
 2. Ратомир Думић
 3. Дивна Ивановић
 4. Милица Петровић
 5. Тања Јовичић

Образложење

Чланом 62. став 3 тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да директор планира и организује остваривање програма образовања и васпитања  и свих активности установе. У циљу успешне реализације свих активности предвиђених Годишњим планом рада за школску 2015/2016. годину, директор школе је одлучио да образује Комисије као у изреци ове Одлуке.

Доставити: - именованим,

                    - на огласну таблу,

                    - архиви

Директор

_____________________

                                                                                                          (Драган Дојић)

 

 

 

Распоред писмених задатака на следећем линку.

 

Школски развојни план