Правила понашања у школи

На основу члана 43. став 3и члана 57. став 1 тачка1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009),Школски одборСредње школе у Крупњу, на седници одржанојдана 22.12.2009.године, донео је

ПРАВИЛА

ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилима уређује се понашање у Средњој школи у Крупњуи односи ученика, запослених и родитеља, као и других лица која бораве у школи, службеним или приватним послом.

Члан 2.

У школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља, односно старатеља.

У циљу постизања прописаних циљева образовања ученика и подизања и очувања угледа школе, запослени су обавезни да својим радом и примерним понашањем утичу на све остале субјекте да се обезбеди несметан рад, повећа безбедност свих, а нарочито ученика, очува школска имовина, општа и радна дисциплина у школи.

Члан 3.

Забрањена је употреба података о личности ученика и запослених, ван намене за коју су прикупљени.

Забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањаи страначког организовања и деловања

Члан 4.

            У школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Ближе критеријуме за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у установи, заједнички прописује министар и министар надлежан за послове људских права.

У школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета и ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета или ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљемсматра се: физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према деци, ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.

Под психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем сматра се искључивање детета и ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности школе.

У школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.

Због повреде забране из претходног става овог члана против родитеља, односно старатеља детета или ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

У школи није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење простора установе у те сврхе.

Члан 5.

Директор школе обавезан је да сарађује са родитељима ученика, у складу са законом и Статутом.

II ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

Члан 6.

Ученик је обавезан да поштује одредбе прописане кућним редом којима се регулишу, нарочито следећа питања: време доласка ученика у школу, трајање наставних часова и одмора, распоред звоњења, дужност редара  и дежурних ученика, радно време секретаријата школе, време рада библиотеке са ученицима, изглед ученика, одсуствовање ученика са часова, обавезе ученика које проистичу из задатака у вези са извршавањем прописа у области: заштите на раду, противпожарне заштите, обезбеђења имовине, пријема и кретања  других лица у школи, као и остале одредбе које обезбеђују нормалне услове за рад и дисциплину у школи.

Члан 7.

Ученик је дужан да поштује правила школског живота и рада, појединачне одлуке школских органа, да се придржава прописа и да чува углед ученика и школе.

Улазаки излазакученика

Члан 8.

Ради уласка у школу и изласка из школе одређенисе посебни улази за ученике школе, о чему их обавештавају одељењске старешине на почетку школске године.

Члан 9.

Ученици долазе у школу 10минута пре почетка првог часа, изузев дежурних ученика који долазе у школу 15 минута пре почетка првог часа.

Ученици који прате наставу пре подне долазе у школу у 7,10часова (настава почиње у 7,20 часова), а за поподневну смену у 12,25 часова ( кад настава почиње у 12,35часова), односно у 13,15 часова (кад настава почиње у 13,25часова).

Члан 10.

По доласку у школу ученици улазе у своје учионице, седају на своја места и припремају се за почетак часа.

Ако се час не одржава у учионици, ученици одлазе испред просторије у којој ће се одржати час - настава (на пример: фискултурна сала, школска радионица, биолошки, хемијски или други кабинет) и тамо чекају наставника.

Са доласком предметног наставника ученици могу ући у одређену просторију и у миру се припремити за почетак часа.

Члан 11.

Ако ученик закасни не сме се задржавати у ходницима, дворишту, санитарним просторијама и другим деловима школске зграде, већ одмах улази у учионицу или другу просторију у којој се изводи настава његовог одељења.

После јављања наставнику и пружања обавештења о разлогу закашњења, по одобрењу наставника, ученик одлази на своје место.

За време одласка на место не сме узнемиравати остале ученике, ометати их разговором, нити одговарати на питања ученика због чега је закаснио, већ одмах треба да се укључи у праћење наставе. Уколико му је потребно објашњење у вези са наставом, обратиће се наставнику.

Члан 12.

Редаридолазе у школу пет минута пре осталих ученика. Одељењски старешина у свом одељењу одређује по два редара са списка ученика  који дужност редара обављају у трајању од недељу дана.

Редари су дужни да:

- прегледају учионицу по доласку у школу, припреме прибор и остала наставна средства потребна за рад,

- пријаве одмах штету коју установе приликом доласка у учионицу, као и ону штету која се учини за време наставе, одмора или по завршеној настави, пре одласка кући,

- за време одмора чувају ствари ученика, проветравају учионицу и обављају остале послове неопходне за почетак наредног часа,

- доносе наставна средства, учила и прибор по налогу предметног наставника,

- пријављују наставницима одсутне ученике ради евидентирања,

- последњи напуштају учионицу, установљавају исправност инвентара, гасе светло, затварају прозоре и прикупљају евентуално заборављене ствари ученика, које предају дежурном особљу школе,

- воде рачуна о чистоћи и реду у учионици,

- обављају и друге послове по налогу одељењског старешине или предметног наставника.

            Дежурни ученик је дужан да:

-  дође на место дежурства 15 минута пре почетка наставе,

- да уредно води књигу дежурног ученика и у њу уписује запажања везана за безбедност и заштиту ученика,

- контролише улазак и излазак лица из школске зграде, а у случају неправилности обавештава дежурног наставника, директора или секретара Школе,

- врши друге послове по налогу дежурног наставника, директора или другог запосленог у Школи.

Члан 13.

Дежурни наставници долазе у школу петнаесетминута пре почетка првог часа, а остали најкасније десетминута пре почетка свог часа.

Члан 14.

Ако наставник закасни и не дође на час петминута од почетка часа, редаробавештава о томе директора, а ако његанема - секретара или неког наставника.

До доласка наставника или његовог заменика, ученици остају у учионици и у миру се припремају за тај час.

Ако наставник не дође, а замена се не може обезбедити, ученици остају у учионици и припремају се за наредни час, без буке и ометања реда.

До краја часа ученици не смеју напуштати своја места и учионицу без одобрења наставника.

Редари су обавезни да воде рачуна о дисциплини.

Самовољно напуштање учионице није дозвољено и подлеже изрицању одговарајуће мере.

Почетак и завршетак наставе

Члан 15.

Почетак и завршетак часа, као и време улажења у школску зграду и учионице објављује се звоњењем, према утврђеном распореду.

Између часова предвиђени су одмори у трајању од 5минута сем великог одмора од 20минута између другог и трећег часа.

За време одмора ученици су дужни да одржавају дисциплину, да чувају школску имовину и да воде рачуна о свом угледу и угледу школе.

За време одмора редари треба да отворе прозоре, обришу таблу, припреме прибор за извођење наставе на следећем часу.

Пре повратка ученика са одмора редари су дужни да затворе прозоре.

Члан 16.

По завршетку наставе ученици напуштају школску зграду и двориште.

Изузетно, ученици могу остати у згради, ако је то предвиђено планом рада школе.

Члан 17.

Ученици приликом одласка из школе односе све своје ствари.

Одсуствовање ученика са наставе

Члан 18.

Одсуствовање ученика са појединог часа одобрава предметни наставник. Одсуствовање ученика са наставе у току дана одобрава одељенски старешина.

Остала одсуствовања са наставе одобравају се на основу одредаба Статута школе.

III ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

а) Права ученика

Члан 19.

Школа је дужна да обезбеди права ученика у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и другим посебним законима, Статутом и другим општим актима школе.

Школа је дужна да обезбеди остваривање права ученика, а нарочито право на:

1) квалитетан образовно-васпитни рад;

2) уважавање личности;

3) свестрани развој личности;

4) заштиту од дискриминације и насиља;

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;

6) информације о његовим правима и обавезама;

7) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;

9) учествовање у раду органа школе, у складу са Законом;

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико његова права нису остварена.

Право ученика је да поднесе пријаву директору школе у случају непримереног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од наступања случаја и о његовој пријави одлучује директор школе у складу са Законом.

Запослени у школи дужан је да пријави директору, односно Школском одбору кршење права ученика.

б) Обавезе и одговорности ученика

Члан 20.

Обавезе ученика утврђене су Законом или општим актом школе, у складу са Законом и за њих ученик је дужан да одговара, на начин и по поступку који су за то утврђени Законом, посебним законима, Статутом и другим општим актом школе.

Ученик има обавезу да:

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2) се придржава ових правила, одлука директора, наставника и осталих органа школе;

3) савесно ради на усвајању знања, вештина и вредности прописаних школским програмом;

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

6) благовремено правда изостанке;

7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија.

Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана посебним законом или општим актом.

Ученику је забрањено да:

- уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини;

- пуши у просторијама школе и школском дворишту;

- уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством;

- самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;

- користи мобилни телефон за време одржавања наставе и другог облика рада.

IV ОДНОСИ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА

Члан 21.

Односи међу ученицима заснивају се на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице, уз посредовање одељењског старешине, одељењског већа, психолога, односно педагога или дежурног наставника.

Ученици су дужни да се пристојно понашају према наставницима и осталим запосленима у школи.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе у сарадњи са школским психологом, односно педагогом.

Ученик који се непримерено, грубо, агресивно и некултурно понаша према ученицима, запосленима и трећим лицима, подлеже дисциплинској одговорности, у складу са Законом и Статутом школе.

Члан 22.

Понашање старијих и физички јачих ученика према млађим, слабијим ученицима, ученицима из осетљивих друштвених група и деци без родитељског старања треба да буде такво да им ублажи њихово стање, а нарочито адаптационе проблеме и тешкоће у социјалним контактима.

V ЛИЧНИ ИЗГЛЕД УЧЕНИКА

Члан 23.

Ученици су дужни да у школу долазе уредни, у пристојној одећи и пристојног физичког изгледа, без скупоценог или непримереног накита.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ НА РАДУ

Члан 24.

Ученик има права и обавезе, у вези са заштитом на раду:

- да се пре почетка рада у школској радионици, хемијском кабинетуи другим местима где може доћи до повреде, упозна са одредбама правилника о заштити на раду ученика и запослених и мерама заштите на раду,

- да буде упознат са опасностима на раду,

- да се служи личним заштитним средствима и личном заштитном опремом за одговарајуће послове, да их наменски користи и са њима правилно рукује и одржава у исправном стању,

- да послове које обавља врши са потребном пажњом, ради обезбеђења свог, као и живота и здравља и других ученика и запослених,

- да пријави ако има неки здравствени недостатак или болује од болести која се не може обичним прегледом установити, а може имати утицаја на његову безбедност или безбедност других,

- да одговорно лице одмах обавести о кваровима које је проузроковао или их је приметио, а који би могли да угрозе безбедност ученика и запослених,

- да одбије извођење наставе ако му прети непосредна опасност по живот или здравље због тога што нису спроведене одговарајуће мере - све док се ти недостаци не отклоне.

VII УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ПРОТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ

Члан 25.

Ради очувања живота ученика и запослених и имовине школе, ученици и запослени се оспособљавају за руковање уређајима, опремом и другим средствима намењеним за гашење пожара и спасавање људи и имовине.

Члан 26.

Оспособљавање ученика и запослених спроводи школа уз сарадњу и стручну помоћ ватрогасних организација или лица са лиценцом за обављање послова противпожарне заштите.

Члан 27.

Ученици и запослени обавезни су да спроводе прописане противпожарне мере, а нарочито:

- да се упознају са пожарним опасностима и да стално спроводе мере за заштиту од пожара,

- да, када примете пожар, најхитније обавесте задуженог за послове противпожарне заштите, као и да учествују у гашењу пожара.

VIII ЗАБРАНА ПУШЕЊА И УНОШЕЊА ОПАСНИХ СТВАРИ ИМАТЕРИЈАЛА

Члан 28.

Забрањено је пушење у школској згради и дворишту.

Члан 29.

Забрањено је уношење у школску зграду и двориште експлозивног материјала, оружја, кама, бодежа, као и других опасних ствари, погодних за наношење повреда.

IX ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ ШКОЛЕ

Члан 30.

Инвентарски предмети, наставна средства, учила, као и регистратурски материјал не смеју се износити из школе без одобрења директора или другог овлашћеног радника.

Члан 31.

Изношење радне одеће техничког и помоћног особља из круга школе дозвољено је само ради прања.

Члан 32.

По завршетку радног времена сви печати, штамбиљи, жигови, вредносни папири, као и остали регистратурски материјал морају бити закључани и обезбеђени.

Нарочито се обезбеђују дневници рада и остала евиденција о ученицима и запосленима.

По завршетку рада касе, ормари, плакари, столови, све просторије и школска зграда, обавезно се закључавају.

X ВРЕМЕ РАДА СЕКРЕТАРИЈАТА И БИБЛИОТЕКЕ СА УЧЕНИЦИМА

Члан 33.

Секретаријат школе прима ученике сваког радног дана у времену од 11,00до 13,30 часова.

Евентуални спорови између особља секретаријата и ученика пријављују се директору  школе, који предузима неопходне мере да оконча спор. По потреби покреће се дисциплински поступак.

Члан 34.

Обавештења ученицима школе дају се преко школске огласне табле, по правилу, за време одмора, или на други погодан начин ( књига обавештења и сл.).

Средства оглашавања могу да користе и ученичке организације, уз претходну дозволу директора школе.

Члан 35.

Библиотека школе ради са ученицима сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.

XI ПРИЈЕМ И КРЕТАЊЕДРУГИХ ЛИЦА У ШКОЛИ

Члан 36.

Грађанина и представника других организација који долазе у школу по личном или службеном послу дежурни ученик упућује, односно одводи у одговарајућу службу школе.

По завршетку посете дежурни прати странку до излаза из школске зграде.

Члан 37.

У школу се ван радног времена може улазити само уз претходну најаву дежурном запосленом или директорушколе.

Члан 38.

Забрањен је боравак и кретање запослених у просторијама школе после радног времена, осим ако се не ради о продуженом раду или ако је запослени дошао и остао да обави одређени посао, по претходном налогу, односно одобрењу директора школе.

Члан 39.

По завршетку посла запослени је дужан да се јави дежурном запосленом приликом изласка из школске зграде.

Члан 40.

Групне посете школи дозвољене су само уз претходну најаву ипо одобрењу директора школе.

Члан 41.

Ако ученичка организација жели да одржи после наставе састанак или да развија неку другу активност, треба да се обрати директору или секретару школе, ради добијања сагласности и обавештења дежурног запосленог, односно ученика.

XII ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

Члан 42.

Дужности наставника су да:

- долази у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе и других облика рада;

- одлази на време на часове;

- ради благовременог организовања замене на време обавести о свом изостајању: директора школе, секретара или другог запосленог;

- користи опрему и инвентар школе, као и остали потрошни материјал само у службене сврхе;

- прибави одобрење директора школе за изношење важних докумената школе, као и других наставних средстава;

- долази на наставу прикладно одевен и да својим изгледом васпитно делује на ученике;

- поштује распоред дежурства који му одреди директор.

Члан 43.

Наставнику је у школи забрањено да:

- уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини;

- пуши у просторијама школе;

- уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством;

- самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;

- користи  мобилни телефон за време одржавања наставе и другог облика рада.

Члан 44.

Дежурни наставник дужан је да:

- дође на посао петнаестминута пре почетка наставе;

- води уредно књигу дежурног наставника и у њу уписује промене које су од значаја за живот и рад у школи;

- обезбеди за време дежурства несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у току свог дежурства;

- обавести директора о недоласку (изостанку) наставника на наставу ради обезбеђивања замене за одсутног наставника.

Члан 45.

Одељењски старешина дужан је да:

- брине о укупном раду и успеху својих ученика;

- води уредно дневник рада, односно разредну књигу и другу прописану евиденцију о образовно-васпитном раду;

- благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију;

- правда изостанке ученика на основу лекарског оправдања школског лекара или оправдања родитеља, односно старатеља ученика;

- уписује обавештења за родитеље, односно старатеље у ђачку књижицу и врши контролу да ли су они примили обавештење;

- сарађује са родитељима, односно старатељима ученика и обавештава их о понашању, изостанцима и успеху ученика и пружа информације о другим активностима школе;

- брине о ученицима свог одељења за време екскурзија, излета, културних манифестација, спортских и других ваннаставних активности ученика.

Члан 46.

Међусобни односи наставника, осталих запослених у школи и ученика треба да буду засновани на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању образовно - васпитне улоге школе.

Члан 47.

Дужности стручних сарадника су да:

- долазе у школу најкасније 10 минута пре почетка радног времена;

- обавесте директора школе о изостајању са посла;

- остварују сарадњу са наставницима и директором школе;

- остварују сарадњу са ученицима и родитељима, односно старатељима ученика;

- извршавају друге обавезе утврђене Програмом рада стручних сарадника у школи.

Члан 48.

Дужности запослених на помоћно-техничким пословима су да:

- одржавају чистоћу школских просторија, дворишта и спортских терена;

- помажу у раду дежурном наставнику;

- дежурају према утврђеном распореду и сменама и не удаљавају се са радног места без дозволе директорашколе;

- достављају потребан материјал за наставу;

- обављају своје послове у оквиру радног места;

- предузимају мере у сарадњи са дежурним наставником да се очува ред и мир, посебно безбедност ученика, запослених у школи и имовина школе;

- свакодневно прегледају учионице, радионице и остале просторије у школи,

- утврђују стање објекта и опреме и о томе обавештавају директора школе;

- предузимају све мере да се, по завршетку рада, обезбеде и закључају објекти школе, погасе светла, провере водоводне, грејне и друге инсталације.

XIII ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

Члан 49.

Родитељ, односно старатељ ученика дужан је да:

- прати понашање, учење и успех свог детета, односно редовно се информише о томе;

- сарађује са одељенским старешином;

- поштује налоге и предлоге дежурног наставника;

- сарађује са предметним наставником;

- редовно присуствује родитељским састанцима;

- пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада;

- доприноси остваривању планираних задатака школе, побољшању услова живота и рада.

Члан 50.

Школа не може да прикупља финансијска средства од ученика без сагласности његовог родитеља, односно старатеља.

Члан 51.

Лице које није запослено у школи дужно је да се приликом уласка у зграду представи дежурном наставнику или ученику и обавести га о разлогу доласка у школу.

XIV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

За спровођење ових правила одговоран је директор школе.

Члан 53.

            Даном ступања на снагу ових правила престају да важе Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика деловидни број 782-01 од 27.10.2003. године.

Члан 54.

Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Председник Школског одбора

_________________________

(Павле Радић)

            Правила су заведена под деловодним бројем __________, од ___________. године, објављена су на огласној табли Школе ______________. године, а ступила на снагу ____________. године.

Секретар

_____________________

Дан отворених врата

Дан отворених врата

Списак одељењских старешина

 

  

Одељење Одељењски старешина                                              
I-1 Милија Тешић
I-2 Владан Машић
I-3 Дивна Ивановић
I-4 Милена Милојевић
II-1 Вера Васиљевић
II-2 Звонко Радовановић
II-3 Мирослав Прокопић
II-4 Ратомир Думић
III-1 Драган Бојић
III-2 Кристина Павловић
III-3 Лазар Ранковић
III-4 Тања Јовичић
IV-1 Драган Поповић
IV-2 Милица Петровић
IV-3 Никола Васиљевић

Правила понашања

Правила понашања

Школско звоно

Школско звоно